Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 275

Dane teleadresowe jednostki

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 275 im. Artura Oppmana
ul. Św. Hieronima 2
03-243 Warszawa

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.02.2022 r.

Strona internetowa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
Strona Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana posiada między innymi następujące ułatwienia:

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 28.02.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 28.02.2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Informatyk - Andrzej Wiśniewski, awisniewski@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 8111144. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
  • Adres: ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa
  • e-mail: sp275@edu.um.warszawa.pl
  • telefon: 228111144

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajdują się z boku i z tyłu budynku.
Wejście od strony wschodniej (budowy stacji metra) dla osób niepełnosprawnych na poziomie kondygnacji sali gimnastycznej i łącznika. Wejście na łącznik od strony północnej (trasy Toruńskiej) – znajduje się pochylnia z kostki brukowej. Wejście na łącznik od strony południowej (boiska) – pochylnia na wózek. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Parter budynku dostępny dla wszystkich posiada platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Na parterze znajduje się łazienka z poręczami dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy ulicy Św. Hieronima za Szkołą znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.