Zdalne nauczanie

Rok szkolny 2021/2022

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 17.02.2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 r. poz. 186, 231, 335 i 367).
Informuję, że skrócony został okres ograniczenia funkcjonowania szkoły w zakresie klas V – VIII do dnia 20 lutego 2022 r.
Od 21 lutego 2022 r. szkoła, na wszystkich poziomach edukacyjnych, pracuje w trybie stacjonarnym.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk


Rok szkolny 2020/2021

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 30.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824).

Od dnia 4 maja 2021 r. wszystkie zajęcia w klasach I–III będą prowadzone w trybie stacjonarnym, według obowiązującego planu lekcji.

Od 4 maja 2021 r. do 15 maja 2021 r.  ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV–VIII – zajęcia będą prowadzone na odległość zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.  ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV–VIII – zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklu jednodniowym (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie) według harmonogramu, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach  I – VII.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w trybie stacjonarnym w godzinach  7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godzinach 6.30 – 17.30 dla uczniów, których zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 23.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561 ze zm.).

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 02 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Klasy I – III pracują w trybie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklach tygodniowych (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie), według obowiązującego planu lekcji.

Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III, którzy pracują w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 16.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561, 651, 701).

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w klasach I – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie
z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci klas I – III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu umożliwienia wykonywania pracy.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 09.04.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561, 651).

Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1– 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W oddziale przedszkolnym dyrektor szkoły na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
– zorganizuje zajęcia w szkole.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci klas I – III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu umożliwienia wykonywania pracy.
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 27.03.2021 r.

Szanowni Państwo, 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki  z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 561) od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczone zostało funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz klasach 1 – 8 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły na wniosek:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek
– zorganizuje zajęcia w oddziale przedszkolnym w szkole.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 19.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Zajęcia w klasach I – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci klas I – III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu umożliwienia wykonywania pracy. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, składają wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 12.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły.

Klasy I – III pracują w trybie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklach tygodniowych (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie), według obowiązującego planu lekcji.

Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

Zajęcia na odległość będą prowadzone głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III, którzy pracują w trybie stacjonarnym.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 07.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!
Na podstawie §18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w klasach 1 – 3 oraz oddziałach przedszkolnych.

Zajęcia będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W ww. terminie w oddziale sportowym funkcjonującym w szkole, zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą również w formie online.

Od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne w świetlicy szkolnej.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 28.02.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII.
Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą  stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast zajęcia pływania w poniedziałki, środy i piątki na pływalni Polonez OSIR Targówek.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym według zmodyfikowanego planu.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Rodzice uczniów klas 1 – 3 o zdalnej szkole – link do prezentacji

Rodzice uczniów klas 4 – 8 o zdalnej szkole – link do prezentacji

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 14.02.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII.
Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą  stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast zajęcia pływania w poniedziałki, środy i piątki na pływalni Polonez OSIR Targówek.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym według zmodyfikowanego planu.

 Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

 Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III.

 Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 29.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII.
Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą  stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym według zmodyfikowanego planu.

 Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

 Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III.

 Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 15.01.2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 ze zm.).

Od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII.
Zajęcia w klasach IV – VIII będą prowadzone na odległość, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast zajęcia pływania w poniedziałki, środy i piątki na pływalni Polonez OSIR Targówek.

Klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym według zmodyfikowanego planu.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7.00 – 17.30.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla uczniów klas I – III.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 30.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960, 2087).

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – VIII zostaje wydłużone do 3 stycznia 2021 r.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

W oddziale sportowym funkcjonującym w szkole zajęcia sportowe, realizowane na podstawie programu szkolenia, realizowane będą  stacjonarnie tj. trening sportowy we wtorki i czwartki odbywać się będzie w szkole z wykorzystaniem infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast zajęcia pływania w poniedziałki, środy i piątki na pływalni Polonez OSIR Targówek.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7:00 – 17:30.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 7.11.2020 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie !!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960) od 9 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas I – III przechodzą  na naukę zdalną. Zawieszenie zajęć stacjonarnych potrwa od 9 listopada do 29 listopada 2020 r.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII zostaje wydłużone do 29 listopada 2020 r.

Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym w godz. 7:00 – 17:30.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie z dnia 24.10.2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z dnia 23 października 2020 r. poz. 1870) od soboty 24 października 2020 r.  obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół.

Uczniowie klas IV – VIII przechodzą  na naukę zdalną.
Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII potrwa od 26 października do 8 listopada 2020 r.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, głównie z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Oddziały przedszkolne i klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym
według dotychczasowego planu.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Saczuk