Obraz placówki

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 275
im. ARTURA OPPMANA

TROCHĘ HISTORII

            W lipcu 1968 roku, na osiedlu Bródno III wmurowano akt erekcyjny pod budowę Szkoły Podstawowej nr 275, a 1 września 1969 roku naukę rozpoczęło w niej 678 uczniów w 24 oddziałach. Pierwszym organizatorem i kierownikiem placówki, do 1972 roku, była Alina Mędrzycka. Następnym kierującym został Zygmunt Wiełłowicz, który po dwóch latach przekazał szkołę Bogdanowi Wysockiemu. W latach 1987-1997 zarządzała nią Adela Kacprzyk. Do 2007 roku szkołą kierowała Małgorzata Głuchowska, w roku 2007 stanowisko to objęła Dorota Wiśniewska. Od września 2012 roku dyrektorem szkoły jest Jolanta Saczuk.

W roku szkolnym 1978/79 szkoła otrzymała imię proletariackiego poety Witolda Wandurskiego (1891-1934). Szkolny sztandar ufundował warszawski Zakład Transportu Mięsnego i Spedycji. W 1970 roku swoją działalność rozpoczęli harcerze. W szczepie działały 4 drużyny harcerskie i 2 zuchowe.

Od 1998 roku szkoła posługuje się własnym logo. Jego autorką jest Barbara Jurkowska-Nawrocka. Logo wykorzystywane jest na szkolnych pismach, zaproszeniach, dyplomach itd. Znajduje się na identyfikatorach, koszulkach i tarczach, a także jest znakiem rozpoznawczym na Szkolnej Internetowej Mapie Polski. W 2003 roku logo zgłoszono na ogólnopolski konkurs. Zdobyło 6. miejsce, będąc jedynym nagrodzonym znakiem z Warszawy.

W 2003 roku placówka uzyskała certyfikat „Szkoły z Klasą”. Od września 2005 roku w szkole funkcjonują oddziały integracyjne. Uczą się w nich, oprócz dzieci zdrowych, uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Chcąc poszerzyć ofertę i dać szansę na rozwijanie zainteresowań oraz talentów uczniów od roku szkolnego 2007/2008 funkcjonują klasy sportowe o profilu pływackim. W styczniu 2010 roku szkoła wzbogaciła się o nowoczesną część modułową przeznaczoną dla dzieci 6-letnich. Obiekt modułowy dla najmłodszych uczniów obejmował przestronne trzy sale, w których według najwyższych standardów uczyły się i bawiły dzieci z oddziałów przedszkolnych, a od roku szkolnego 2015/16 powstała też grupa trzylatków. Nauczyciele i wychowankowie mieli do dyspozycji poza kolorowymi zabawkami i pomocami do nauki – tablice interaktywne, komputery, sprzęt RTV oraz elektroniczne pianino. Przy każdej z sal znajdowały się łazienki. Część modułowa budynku posiadała oddzielne wejście i przestronną szatnię.

21 maja 2008 roku patronem szkoły został poeta okresu Młodej Polski Artur Oppman (1867-1931). Nowy sztandar ufundowała firma JD. TRADE Sp. z o.o. Od tego czasu tradycją szkoły stały się coroczne Dni Patrona, podczas których uczniowie realizują projekty związane z jego życiem i twórczością.

Szkoła ponadto posiada własny ceremoniał obejmujący: pasowanie na ucznia, tekst ślubowania uczniowskiego, święto szkoły, uroczystość pożegnania absolwentów, nadanie tytułów: „Najlepszy absolwent”, „Przyjaciel szkoły” i „Brylant szkoły”.

SZKOŁA W DNIU DZISIEJSZYM.

Nasza szkoła jest jedną z 16 szkół publicznych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, a uczniami naszej szkoły są dzieci z najbliższego środowiska, w ramach integracji środowiska jesteśmy również otwarci na potrzeby uczniów spoza rejonu.

W szkole uczy się 665 uczniów w 27 oddziałach, w tym jednym oddziale przedszkolnym i jednej klasie sportowej o profilu pływanie oraz 10 oddziałach integracyjnych, w tym jednym przedszkolnym.

Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor, jego dwóch zastępców i kierownik świetlicy. W szkole zatrudnionych jest 76 nauczycieli, dwóch pedagogów, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 2 terapeutów SI i 13 pedagogów specjalnych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wysoko wykwalifikowana kadra dba o wszechstronny rozwój uczniów, oferując im wsparcie i pomoc. Ponadto w szkole aktywnie działają: Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski klas IV-VIII oraz Mały Samorząd klas I-III. Uczniowie czując się gospodarzami szkoły, organizują różne akcje, konkursy, imprezy okolicznościowe, dyskoteki. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego wybierani są corocznie w demokratycznych wyborach.

Nasza szkoła dysponuje 23 salami lekcyjnymi, sala komputerową z szybkim dostępem do Internetu, obiektami sportowymi: salą gimnastyczną i małą salką do rozwijania sprawności ruchowej, dwoma pracowniami specjalistycznymi: pracownią integracji sensorycznej, salą „doświadczania świata”.

W czerwcu 2021r. rozpoczęła się budowa nowoczesnego przedszkola, które ma powstać zamiast modułowego przedszkola zdemontowanego przed budową drugiej linii metra. Na terenie szkoły znajdują się: 2 place zabaw, jeden o podłożu trawiastym, drugi na sztucznej nawierzchni powstały w ramach projektu „Radosna szkoła” oraz nowoczesne boisko z placem zabaw dla uczniów klas I-VI.

Obecnie wszystkie pracownie posiadają bogate zaplecze technologiczne. Powszechnie wykorzystywane są tablice interaktywne, 2 mobilne pracownie informatyczne wyposażone w 52 notebooki, wizualizery, nowoczesne ekrany i projektory. To wszystko sprawia, że nasza szkoła staje się nowoczesnym, estetycznym miejscem, gdzie można przyjemnie spędzić czas pracy i nauki.

Oferta szkoły jest systematycznie wzbogacana i modyfikowana w oparciu m.in. o propozycje uczniów i rodziców. Uczniowie mogą korzystać z oferty kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć sportowych oraz zajęć wspomagających, rewalidacyjnych i terapeutycznych.

Cała społeczność szkolna tworzy przyjazną szkołę, w której każdy może realizować się na miarę własnych potrzeb i możliwości. Nasz cel osiągamy współpracując ze wszystkimi środowiskami nad zapewnieniem jak najlepszych warunków rozwoju uczniów i nauczycieli. Chcemy, aby nasi absolwenci wyróżniali się kultura osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka. Ważnymi dla nas wartościami są także: patriotyzm, uczciwość i odpowiedzialność. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich współdziałania. O przekazywanych wartościach szczegółowo mówi koncepcja naszej szkoły oraz utworzony przez nauczycieli oraz uczniów model absolwenta.

Nasz zespół wyróżnia atmosfera twórczej współpracy, otwarcie na nowe doświadczenia. Stała troska o wysoki poziom nauczania mobilizuje kadrę pedagogiczną naszej szkoły do systematycznego korzystania z rożnych form doskonalenia zawodowego. Wielu nauczycieli, kończąc studia podyplomowe uzyskało kwalifikacje do nauczania nowych przedmiotów. Nauczyciele w codziennej pracy stosują metody aktywizujące oraz realizują liczne projekty edukacyjne. Za owocną pracę wielu z nich w ostatnich latach otrzymało liczne nagrody m.in. Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy i Dyrektora Biura edukacji, Nagrody Burmistrza Targówka, a także zaszczytny tytuł Artifex Docendi (w 2014r. otrzymała go Katarzyna Sajdek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej).

            W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, która odgrywa ważną rolę w procesie opiekuńczo-wychowawczym. Priorytetem wychowawców świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, jak również stworzenie przyjaznej atmosfery do odpoczynku, pracy i wspólnej zabawy. Uczęszczają do niej wszyscy uczniowie. 

Ważnym miejscem edukacji kulturalnej i czytelniczej jest biblioteka szkolna, która nie ogranicza się tylko do wypożyczania książek oraz innych potrzebnych woluminów, ale jest miejscem realizacji wielu programów i projektów czytelniczych m.in.: „Książki naszych marzeń”, „Biblioteka przyjazna uczniowi”, „Szkolna biblioteka dla małego człowieka w oddziałach przedszkolnych”, „Książka do napisania”, „Przyłapani na czytaniu”, konkursów czytelniczych i plastycznych oraz spotkań z uczniami i rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Tradycją stały się również obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, Dnia Postaci z Bajek, Dnia Pluszowego Misia. Szkolna czytelnia zaś to miejsce spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi, nie tylko pasjonatami książek, ale i pisarzami, podróżnikami, sportowcami, aktorami. Tu realizowany jest także pomysł upowszechniania czytelnictwa poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „Bookcrossing” (książka w podróży), organizowane są zajęcia biblioteczne, kiermasze książek oraz akcje czytelnicze m.in. przeprowadzone w roku szkolnym 2014/15 „Ogólnoszkolne wybory książek”. Biblioteka szkolna zrealizowała działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 -2020. Obecnie przystąpiliśmy do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2015.

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ I SZKOŁA WSPÓŁPRACUJĄCA.

Ogromną rolę odgrywają w szkole działania podejmowane nie tylko przez nauczycieli i uczniów, ale również ich rodziców. Dokonują oni wyboru swoich przedstawicieli do szkolnych organów, kontrolują sposób żywienia dzieci, zgłaszają swoje propozycje związane z programem wychowawczym, jak również propozycje zajęć pozalekcyjnych. Współorganizują uroczystości i imprezy szkolne, koncerty, kreatywne zajęcia dodatkowe, włączają się w projekty realizowane przez szkołę, wspólnie z dziećmi przygotowują zdrowe śniadania, prowadzą warsztaty w ramach szkolnego projektu „Rodzic mistrzem”. Z ich inicjatywy zakupiony został sprzęt nagłaśniający oraz radiowęzeł.

Od wielu lat nasza placówka współpracuje z warszawskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim – kierunkiem Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, jako placówka szkoleniowa tzw. „Szkoła ćwiczeń” dla przyszłych nauczycieli bibliotekarzy, z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako partner w projekcie „Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie” oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej, realizując innowację pedagogiczną. Studenci zaprzyjaźnionych uczelni corocznie odbywają w szkole praktyki studenckie.

W 2015 roku szkołą otrzymała certyfikat „Szkoła Współpracy – uczniowie i rodzice kapitałem społecznym w nowoczesnej szkoły”. Przystąpiła tez do projektu „Szkoła Współpracy”, której celem jest powszechne i aktywne włączenie rodziców w oraz uczniów w proces decyzyjny (jesteśmy jedyną szkołą realizująca ten projekt). Kolejny przyznany certyfikat to „Szkoła dbająca o rozwój”, który szkoła otrzymała za realizację projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych”.

W latach 2015 -2018 pod przewodnictwem Federacji Inicjatyw Oświatowych realizowany był w naszej szkole międzynarodowy program „Szkoły Aktywne w Społeczności”. SAS to program, który działa w 12 krajach Europy i Azji. Jego celem jest wprowadzanie do szkół międzynarodowych Standardów Jakości Szkół Aktywnych w Społeczności, a tym samym upowszechnianie idei i rozwój placówek związanych ze środowiskiem lokalnym oraz promujących rozwój partnerstwa między instytucją szkolną a społecznością lokalną. Realizacja programu jest wspierana przez amerykańską Fundację Ch.S. Motta. W 2016 roku na Ogólnopolskiej Konferencji Szkół SAS zaprezentowane zostały działania społeczności szkolnej. Wprawdzie program SAS zawiesił w Polsce swoją działalność, to w szkole realizowane są działania wychowawcze i profilaktyczne w duchu SAS.

Naszą szkołę ponadto wyróżniono włączeniem do prestiżowego grona szkół warszawskich, które 2 czerwca 2015 roku podejmowały grupę międzynarodowych ekspertów z organizacji Teach For All. Jesienią 2015 roku gościliśmy też delegację nauczycieli i władz oświatowych z Belgii oraz przedstawicieli Biura Edukacji m.st. Warszawy. 

REALIZACJA PROJEKTU „SAMORZĄDY DZIAŁAJĄ”.

Celem projektu było zachęcenie uczniów do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej oraz wsparcie ich w podejmowaniu aktywności obywatelskiej. Samorząd naszej szkoły opisał debatę, którą zorganizował i przeprowadził w roku szkolnym 2014/15. Nagrodzono ją dyplomem, ukazała się tez w elektronicznej publikacji.

W naszej szkole prowadzone są liczne „lekcje otwarte” dla rodziców, które umożliwiają poznanie swojego dziecka na tle grupy rówieśniczej oraz lekcje otwarte dla nauczycieli z innych szkół w ramach projektu „Dzielenie się dobrą praktyką”.

Szkolną tradycją stał się corocznie organizowany wspólnie z rodzicami uczniów i cieszący się ogromną popularnością lokalnej społeczności „Festyn rodzinny”, który propaguje zdrowy styl życia. Podczas festynu odbywają się różnorodne konkurencje sportowe dla wszystkich chętnych, projekcje filmowe, pokazy talentów, spotkania ze specjalistami z dziedziny żywienia, sportu i zdrowia.

W szkole działa dziecięcy teatr „Źródełko” oraz nauczycielski teatr „Na chwilę”, które przygotowują ciekawe spektakle nie tylko dla uczniów, ale też dla mieszkańców Targówka. Efekty wielomiesięcznej pracy prezentowane są w Domu Kultury „Świt” oraz w teatrze RAMPA na przeglądach teatrów w Puławach. W roku 2018 z okazji setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości Teatr Nauczycieli na Chwilę wspólnie z młodzieżą uczącą się w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lisa-Kuli przygotował i przedstawił przedstawienie pt. "Gdzie są Twoje szklane domy".

Tradycją już stały się też Szkolne Dni Kultury, podczas których organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi kultury i rozrywki. Corocznie przygotowywany jest harmonogram imprez kulturalnych oraz różnego rodzaju spotkań. W szkole gościli poeci, aktorzy, pisarze, sportowcy, podróżnicy, tancerze itp.. M.in. byli to: Adam Bahdaj, Wojciech Dworczyk, Wanda Chotomska, Stanisław Grabowski, Hanna Ożogowska, Szymon Kobyliński, Joanna Papuzińska, Tomasz Mędrzak, Tadeusz Chudy, Ewa Nowacka, Cezary Leżeński, Aleksandra Szwed, Maria Łotocka, Liliana Fabisińska, Beata Guzowska, Anna Onichimowska, Grzegorz Kasdepke, Michał Piróg, Otylia Jędrzejczak, Andrzej Supron, Paweł Beręsewicz, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Violetta Piasecka, Agustin Egurrola i inni.

Wśród imprez kulturalnych można wyróżnić m.in. występ zespołu tańca ludowego „Promyki”, z Wieliszewa, występ górali z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej w Grywałdzie oraz występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z okazji Roku Wisły, a także wiele innych wydarzeń, cykliczne koncerty muzyczne organizowane w latach 2016-17, coroczne kolędowanie dla nauczycieli - emerytów oraz przyjaciół szkoły.

Wszystkie przygotowane wydarzenia oraz spotkania cieszą się ogromnym powodzeniem i uczestniczy w nim cała społeczność szkolna, są one dobrą okazją rozwijania własnych zainteresowań i poznania ludzi kultury.

Szkołą ponadto współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy Oddział Miłośników Bródna. Gościła seniorów na wieczorkach poetyckich zazwyczaj organizowanych jesienią. Uczniowie wysłuchali też pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru działającego przy Oddziale Miłośników Bródna.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

            W ramach podejmowanych na rzecz zdrowia i rozwoju fizycznego całej społeczności szkolnej przyznane zostały naszej szkole następujące certyfikaty: „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Szkoła w ruchu”, „WF z klasą”, „Śniadanie daje moc”, „Szkoła przyjazna bezpieczeństwu”, Szkoła z pomysłem na ... ZDROWIE"
Z myślą o zdrowiu fizycznym i psychicznym uczniów realizowane są programy i projekty: „Lekki tornister”, „Akademia Zdrowego Ucznia”, „Warzywa i owoce w szkole”, „ Zdrowe –Nietrudne”, „ Śniadanie daje moc”, „Trzymaj formę”, „Bezpieczeństwo tu i tam” oraz wiele innych. Corocznie uczestniczymy w obchodach „Dzielnicowego Dnia Zdrowego Jedzenia” we współpracy z lokalnymi szkołami oraz z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową nr 82 z Bemowa w sieci szkół promujących zdrowie. Realizacja programu „Zdrowe nietrudne”, którego celem było kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów klas I-III w całym kraju oraz pośrednio edukacja dorosłych, w jednej z klas edukacji wczesnoszkolnej zakończyła się otrzymaniem wyróżnienia, które osiągnęło tylko pięć klas w Polsce.

W roku szkolnym 2016/17 zespół do spraw promocji zdrowia rozpoczął działania zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Niestety rozwój Pandemii Covid 19 spowolnił te prace.

W roku szkolnym 2015/16, po raz drugi już nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „WF z klasą”. Program ten wspierał nauczycieli wychowania fizycznego i inspirował do prowadzenia atrakcyjnych oraz innowacyjnych zajęć sportowych.

Nasza szkoła już od kilku lat jest współorganizatorem Sejmików Edukacyjno-Sportowych, np. „Sport i nauka to szlachetna sprawa = mądrość i dobra zabawa” - 2013, "Sportowe Mikołajki" - 2015, "Dziecko w XXI wieku" - 2019, które realizowane są przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 206 oraz Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

           Zagadnienia z dziedziny ekologii, ochrony środowiska zawsze były bliskie naszej szkole. Od wielu lat w szkole realizowane są założenia Dzielnicowego oraz Miejskiego Programu Ekologicznego np. „Wiślana szkoła”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Odkupmy Warszawę”. Uczniowie uczestniczą w imprezach o tematyce ekologicznej np. „Dzień Ziemi”, „Festyn ekologiczny” w Parku Bródnowskim, akcjach „Sprzątania świata” oraz różnorodnych warsztatach ekologicznych, związanych z tematami: Czerwona księga, Recykling, Nadwiślańskie ptaki, Zwierzęta zimą z nami nie zginą, Spotkanie z wiosną itp. W roku szkolnym 2017/18 działało w szkole Koło Miłośników Lasu, a w roku 2017 zrealizowaliśmy szkolny projekt "WISŁA".

SZKOŁA NA MIARĘ XXI WIEKU

Nowoczesny sposób nauczania to nie tylko zajęcia komputerowe w Sali informatycznej, ale również korzystanie z nowych narzędzi i nowych metod pracy z uczniem. Podążając za nowoczesnością udało się naszej szkole zdobyć certyfikaty „Cyfrowa szkoła” i „Mistrzowie kodowania”, a także zrealizowaliśmy pilotażowy program fundacji ORANGE - MEGAMISJA.  Uczestniczymy w programie Szkoła w Pilotażu Programowania.

„Cyfrowa szkoła” to pilotażowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Nasza szkoła jest jedną z trzynastu w Warszawie i jedyna na Targówku zakwalifikowaną do programu, dzięki któremu otrzymała dofinansowanie na zakup najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego. W ramach projektu nauczyciele prowadzili lekcje otwarte i organizowali spotkania dla nauczycieli, działając w sieci cyfrowych szkół. W 2014 roku w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego uczestniczyliśmy w kampanii społecznej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Cyfrowej Szkoły, której efektem był spot reklamowy popularyzujący stosowanie podręczników multimedialnych w pracy z uczniami niewidomymi. Uczniowie ponadto brali udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. We współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje i NASC, przy aktywnym udziale rodziców, zrealizowany został projekt „Zostań znajomym swojego dziecka – Mam, tato, jestem w sieci” w klasach III i IV. Głównym celem projektu było zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w sieci.

W 2016 roku wprowadzono w szkole nowatorską metodę wspierania i rozwoju „Tuputan”. Jej zasadniczym celem jest nauka tańca oraz możliwość prowadzenia różnorodnych zabaw ruchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, a także z dziećmi niepełnosprawnymi. W następnych latach wprowadziliśmy do naszych zajęć Bum-bum rurki, Kodowanie na dywanie w klasach 0-3, Kodowanie w języku SCRATCH w klasie 3. Za promowanie pracy metodą projektów oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych nasza szkoła uzyskała certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 2019"  

SZKOŁA ROZWIJAJĄCA TALENTY I WSPIERAJĄCA KAŻDEGO UCZNIA

Nasza szkoła to miejsce, gdzie w uczniach dostrzega się ludzi, a w szczególności zwraca się uwagę na indywidualne zdolności i umiejętności uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. W zakresie rozwijania talentów oraz wspierania indywidualnych potrzeb uczniów otrzymaliśmy następujące certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Lepsza szkoła”, „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, „Wars i Sawa”, "Szkoła z Pomysłem na Zdrowie"

W naszej szkole prowadzonych jest wiele działań, mających na celu rozwój ucznia i jego wspieranie, zgodnie z zasadą, że każdy ma w sobie jakiś ukryty talent i należy każdemu umożliwić jego rozwijanie stosując różnorodne formy i sposoby realizacji. 

Przy współpracy z IBE prowadziliśmy długofalowe badania postępów edukacyjnych, których celem jest podniesienie efektywności nauczania i uczenia się. Realizowaliśmy projekty „Szkoła ucząca się” oraz „Szkoła dbająca o rozwój”, w ramach, których wprowadzane jest ocenianie kształtujące, służące rozwijaniu w uczniach motywacji wewnętrznej i świadomości potrzeby uczenia się.

Realizowany był projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych”, dzięki któremu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnioną bogata ofertę zajęć wspierających i rozwijających ich zdolności. Specjaliści prowadza zajęcia TZA – treningu zastępowania agresji. Podczas zajęć młodzi nabywają i doskonalą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtują w sobie prawidłowe zachowania i reakcje.

Od wielu lat funkcjonują w klasach edukacji wczesnoszkolnej tzw. karty matematyczne – zajęcia rozwijające i wspomagające proces uczenia się matematyki podczas gier i zabaw edukacyjnych.

            W ramach Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnień „Wars i Sawa”, stworzony został w naszej szkole program „Brylanty szkoły” opracowany przez zespół nauczycieli.

W latach  2014 - 2015 ok. stu uczniów wzięło udział w projektach edukacyjno-językowym w Londynie. Łącząc naukę ze zwiedzaniem uczniowie sprawdzili swoje umiejętności językowe i poznawali kulturę innego kraju. Od kilku lat w oddziałach przedszkolnych realizujemy program "Dwujęzyczne dzieci". Realizowany jest również Ogólnopolski Projekt „Edukacja przez szachy w szkole”. Nauczyciele szkoły są autorami wielu innowacji pedagogicznych, które realizowali bądź nadal realizują ze swoimi uczniami. 

W 2016 roku innowacje wprowadzone były w kilku klasach: w klasach V  „Pomysł na pisanie”, mająca na celu rozwój umiejętności językowych i twórczych uczniów; „Angielska matematyka” w klasie V, jako kontynuacja poprzednich działań oraz w klasie I „Jestem, bo czuję – wiem, bo myślę”. Innowacja składała się z zajęć matematycznych prowadzonych metodą prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, szachowych – „Wars i Sawa grają w szachy”, ruchowych prowadzonych Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W późniejszych latach były to innowacje "Szachowe Królestwo", "Mały programista", Jestem EKO- chronię siebie i środowisko", "Teatroterapia kreatywna", "Matematyka w zabawie", "Teatrzyk Kamishibai - rozwijanie umiejętności społecznych u uczniów", "W krainie wartości i emocji", "Ćwiczenia motoryki małej z elementami terapii ręki"

Nasza szkoła jest współorganizatorem Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Organizuje też konkursy o zasięgu wojewódzkim: interdyscyplinarny konkurs „Jesteśmy tacy sami”, o zasięgu warszawskim „Matematyka po angielsku”, i zasięgu dzielnicowym: ortograficzny „Weź byka za rogi”, wiedzy o języku polskim „Mistrz języka polskiego, „Konkurs Pięknego Czytania”, kaligraficzny „Mistrz kaligrafii”, „Pieśni Historycznej i Patriotycznej”. 

W 2016 roku zorganizowano Dzielnicowy „Przegląd Talentów”, którego finał odbył się w Domu Kultury „Świt”. Uczniowskie talenty prezentowane są również na organizowanym corocznie Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Artystyczny Targówek”.

            W roku szkolnym 2016/17 wzięliśmy udział w VII już edycji programu „Szkoła z klasą 2.0”. Cel główny programu, który wybraliśmy to „Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień całej społeczności szkolnej poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć”. W ramach programu realizowane są różne działania według przygotowanego przez zespół uczniów, nauczycieli i rodziców harmonogramu działań.

            Szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: dla klasy I-III – język polski, matematyka (na poziomach klas), język angielski, zajęcia teatralne, koła plastyczne, ekologiczne, czytelnicze, karty matematyczne, gry planszowe, koło origami, „Edukacja przez ruch”. Dla klas IV-VIII: koła językowe, matematyczne, przyrodnicze, ekologiczne, informatyczne, plastyczne, teatralne, ponadto koło biblijne, Koło Dobrej Książki, Mali odkrywcy oraz różnorodne zajęcia sportowe.