Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców: 

p. Joanna Jaroń-Chądzyńska - przewodnicząca
p. Edyta Kowalczyk - zastępca przewodniczącej
p. Ewa Liwska - sekretarz
p. Artur Majerek - członek

* * *

Członkowie Komisji Rewizyjnej

p. Aneta Gadecka - przewodnicząca
p. Małgorzata Mazuryk
p. Anita Żak

* * *

Kontakt z Radą Rodziców e-mail: rr@sp275.waw.pl

* * * 

Konto bankowe:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 275 im. Artura Oppmana w Warszawie
Bank PeKaO S.A. VI O/W-wa     13 1240 6087 1111 0010 9382 3972

W tytule każdej wpłaty należy podać:
Opłata na RR  lub opłata na Świetlicę oraz Imię i Nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza

* * *

Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców uchwaliła zasady wnoszenia dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka następująco:

  1. Wysokość składki wynosi – 12,00 zł miesięcznie, tj. 120,00 zł – na cały rok szkolny z zastrzeżeniem pkt 2.
  2. Jednorazowa składka uiszczona w terminie do 30 października wynosi 100 zł na cały rok szkolny.
  3. Składkę w wysokości, o której mowa w pkt 1 i 2 wnosi rodzic niezależnie od liczby dzieci uczących się w naszej szkole.

Wymienioną kwotę można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły, skąd też pieniądze trafią na konto bankowe Rady Rodziców.
Środki zgromadzone na koncie posłużą nam np. na urozmaicenie i organizację imprez szkolnych, zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, wsparcia samorządu uczniowskiego, pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym, dofinansowanie różnych działań podejmowanych przez szkołę.

Na konto można również wpłacać dobrowolne składki, które wspomogą działalność naszej Świetlicy.
Semestralna dobrowolna składka wynosi 50 zł na semestr.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie, pomysły i propozycje dotyczące funkcjonowania Rady Rodziców.

Razem możemy zdziałać więcej 🙂